FUNDACJA „MŁODY POLITECHNIK”

Numer KRS: 0000749281

NIP: 6981852041

REGON: 38133676200000

Numer konta bankowego: 75 1600 1462 1880 5322 0000 0001 BNP Paribas

 

CELE

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

§ 6 

Celem działania Fundacji jest organizowanie, realizowanie i wspieranie działań o charakterze edukacyjnym, naukowym, społecznym i kulturalnym, w szczególności w poprzez: 

 1. prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
 2. tworzenie warunków i realizowanie działań sprzyjających rozwojowi intelektualnemu i społecznemu dzieci i młodzieży; 
 3. upowszechnianie i promowanie nowatorskich metod pracy z dziećmi i młodzieżą; 
 4. organizowanie działań szkoleniowych i edukacyjnych w zakresie rozwijania kompetencji i umiejętności dzieci, młodzieży i dorosłych; 
 5. promocji i organizacji wolontariatu. 

§ 7 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

 1. prowadzenie działalności wydawniczej dla celów tworzenia pomocy dydaktycznych; 
 2. zakładanie i prowadzenie szkół i placówek oświatowych, w tym przedszkoli, klubów malucha oraz innych form opieki i edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych; 
 3. prowadzenie własnego portalu internetowego w zakresie edukacji i rozwoju; 
 4. pozyskiwanie i wypracowywanie metod, rozwiązań i technologii mogących wspierać cele Fundacji i ich propagowanie; 
 5. organizowanie szkoleń, warsztatów i treningów dla dzieci, młodzieży i dorosłych; 
 6. prowadzenie działalności informacyjnej i uświadamiającej z zakresu edukacji; 
 7. promocję i organizację wolontariatu na rzecz realizacji celów Fundacji; 
 8. współpracę z innymi, krajowymi lub zagranicznymi, instytucjami, organizacjami, środowiskami i osobami na rzecz realizacji zadań zgodnych z celami statutowymi Fundacji; 
Wpis w KRS: www.ekrs.ms.gov.pl – wpis o Fundacji